Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Globe ckc

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Coöperatieve Vereniging: Coöperatieve Vereniging Globe CKC U.A., statutair gevestigd te Hilversum.
2. Docent: degene die als zelfstandig ondernemer binnen de coöperatieve vereniging educatieve activiteiten verzorgt.

3. Bestuur: het door de Algemene Ledenvergadering benoemde bestuur;
4. Werkgebied: de gemeente Hilversum en Gooi en Vechtstreek (straal van 25 kilometer).

De inschrijving voor muziekonderwijs

Artikel 2

1. De cursist gaat door inschrijving een lesovereenkomst met de betreffende docent aan.
2. Indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en/of niet zelf als betalingsplichtige kan worden aangemerkt, wordt de overeenkomst aangegaan met:

a. Één der ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger.
b. Degene die anderszins als betalingsplichtige kan worden aangemerkt.
3. Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de eerste dag van het cursusjaar, te weten: 1 september van ieder jaar.

Artikel 3

1. Op het inschrijfformulier dient ten minste ingevuld te zijn:
a. De naam, de geboortedatum, het adres en de woonplaats van de leerling;

b. De naam, het adres en de woonplaats van de betalingsplichtige, ook als dit de leerling zelf is;
c. Het instrument en de lesvorm waarvoor de leerling zich inschrijft
d. De handtekening van de betalingsplichtige en de datum van plaatsing van de handtekening.
e. Wijze van betaling
2. Op bovengenoemd formulier dient vermeld te zijn dat de betalingsplichtige door ondertekening akkoord gaat met     de algemene voorwaarden, waarvan een afschrift wordt verstrekt.
3. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van daaropvolgende jaar.

Tarieven en betaling van lesgelden

Artikel 4

1. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan verplicht zich het verschuldigde bedrag te betalen volgens de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door het bestuur van de coöperatieve vereniging Globe. Het bestuur heeft na raadpleging van de algemene ledenvergadering de bevoegdheid om zo nodig jaarlijks de tarieven aan te passen.
2. De tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt, op zijn laatst op 1 juli voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar.

Artikel 5

1. De verschuldigde bedragen worden gefactureerd door een gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag vermeld staat.
2. De nota’s kunnen op de volgende wijze worden voldaan:

a. Volledige betaling ineens
b. Via een incasso in twee termijnen
c. Via een incasso in vier termijnen
d. Via een incasso in acht termijnen
3. Het voor kortlopende cursussen verschuldigde bedrag dient in eenmaal en bij volledige vooruitbetaling voldaan te worden.
4. Bij niet tijdige betaling zal na afloop van de betalingstermijn een herinnering worden gestuurd.
5. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft alsdan de betaling nog uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald.
6. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Artikel 6

1. Indien een leerling of cursist in de loop van het cursusjaar of in de loop van de cursus instroomt is betaling verschuldigd naar rato.
2. Indien de overeenkomst in de loop van het cursusjaar wordt beëindigd op grond van de bepalingen in het vierde lid, wordt het les- of cursusgeld berekend over het werkelijk genoten onderwijs.
3. Indien door ziekte van een docent meer dan twee lessen of cursusbijeenkomsten komen te vervallen wordt er voor   de volgende lessen getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt het lesgeld vanaf de derde niet genoten les gerestitueerd.
4. Compensatie in de vorm van restitutie kan uitsluitend worden verleend bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte.

Keuze van een docent

Artikel 7

1. Indien een educatieve activiteit door meerdere docenten wordt verzorgd, beslist de cursist bij inschrijving, bij welke docent het onderwijs wordt genoten.

Plaatsing in groepslessen en cursussen

Artikel 8

1. Voor de groepslessen en cursussen geldt dat de cursist geplaatst wordt in een groep met een door de docent, in overleg met de coördinator, te bepalen minimum deelnemersaantal.
2. Plaatsing gebeurt in eerste instantie in volgorde van inschrijving.

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 9

De cursist verbindt zich voor een lesjaar, of het resterende deel van het lesjaar, aan deze overeenkomst. De overeenkomst wordt zonder opzegging met een lesjaar verlengd. Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt op medisch advies. Bij verhuizing buiten de gemeente dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen te worden. Voor korte cursussen geldt een overeenkomst voor de looptijd van de cursus. Deze cursussen kunnen niet tussentijds worden opgezegd en dienen volledig bij vooruitbetaling voldaan te worden.

Ontzegging van toegang tot de les/cursus

Artikel 10

1. De docent behoudt zich het recht voor om in geval van wanprestatie, dan wel wangedrag de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de les/cursus te ontzeggen. De leerling/cursist, of diens ouders, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
2. Ontzegging van de toegang heeft geen consequenties voor de te betalen les- en cursusgelden.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerling/cursist maakt als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens het verblijf in de leslocaties.

Slotbepalingen

Artikel 14

In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de coöperatieve vereniging.

Artikel 15

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 september 2017.

CONTACT

Telefoon: 035 68 86 800
E-mail: info@globeckc.nl

facebook-2-512.png  youtube-2-512.png  instagram-2-512.png

HOOFDLOCATIE

Globe centrum voor kunst en cultuur
Heuvellaan 33
1217 JL Hilversum

Globe CKC Hilversum.png

DEPENDANCE

't Fort
Ossenmarkt 44
1381 LX Weesp

Globe CKC Weesp.png